وب سایت فروش کتب تخصصی کاشی، چینی، شیشه و دیرگداز

عوامل موثر بر استحکام خشک و رابطھ آن با پلاستیسیتھ

ابتدا باید دو کلمھ فنی را تعریف کرد:
الف- پلاستیسیتھ
ب- استحکام
:(Plasticity) ١- تعریف پلاستیسیتھ
نقطھ مقابل پلاستیسیتھ؛ الاستیسیتھ است کھ عبارتند از تغییر شکل برگشت پذیر مانند تغییر شکل در یک فنر فلزی
کل اولیھ خود بر می گردد. ولی eeeeee ده روی این فنر فلزی، نمونھ بھ ش eeeeeee کل اعمال ش eeeeee کھ پس از حذف نیروی تغییر ش
کل eee ت ناپذیر بطوریکھ پس از حذف نیروی تغییر ش eee کل برگش eee کل ماندگار یا تغییر ش eee یتھ عبارتند از تغییر ش eee تیس eee پلاس
یختگی و eeee ورت اعمال نیرو بھ خمیری بدون آنکھ گس eeee کل اولیھ خود بر نمی گردد . یعنی اگر در ص eeee دھنده؛ نمونھ بھ ش
یتھ” نام e تیس e یت “پلاس e د، این خاص e کل ماندگار باش e کل یابد و پس از حذف نیرو تغییر ش e ود تغییر ش e ترکی در آن ایجاد ش
دارد. مانند یک تکھ ورق نازک فلزی از حنس مس کھ با اعمال نیروی کمی تغییر شکل یافتھ و پس از حذف نیرو ورق
ورت نان لواش پختھ ee کل یک تکھ خمیر نانوایی کھ پس از نورد بھ ص ee ده باقی می ماند. یا تغییر ش ee ورت دفرمھ ش ee بھ ص
رامیکی از گل رس بر روی چرخ ee اخت یک گلدان س ee رامیکی س ee کل در قطعات س ee ود. نمونھ بارز این نوع تغییر ش ee می ش
سفالگری توسط سفالگر می باشد.
٢- تعریف استحکام
نقطھ مقابل استحکام؛ شکل پذیری یا جذب و مصرف انرژی اعمال شده توسط ماده است بھ عبارت دیگر مقاومت قطعھ
در مقابل از ھم گسیختگی و شکست را استحکام گویند. پس تمامی عواملی کھ باعث اتصال بین اجزای تشکیل دھنده یک
ماده است کھ موجب ایجاد پیوند و مقاومت در مقابل از ھم گسیختگی است در استحکام قطعھ موثر است. باید توجھ کنیم
آنچھ کھ باعث استحکام خشک در مواد سرامیکی است از نوع اتصال فیزیکی بوده و با اتصال شیمیایی کھ در مواد بوجود
می آید مانند گیرش گچ و سیمان کاملا متفاوت بوده و در واقع واکنش شیمیایی ناشی از اجزای تشکیل دھنده مواداولیھ را
در افزایش استحکام خشک لحاظ نمی کنیم.

قوانین ارسال دیدگاه

  • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “عوامل موثر بر استحکام خشک و رابطھ آن با پلاستیسیتھ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0